Algemene voorwaarden Regionale voetbalacademie

ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn specifiek van toepassing op deelnemers van de door de Regionale voetbalacademie georganiseerde evenementen.

1. AANMELDING EN INSCHRIJVING

1.1 Aanmelding voor deelname aan de Regionale Voetbal Academie, trainerscursus, clinics, voetbalfeestjes of presentatie kan alleen geschieden door inzending van het inschrijfformulier.

1.2 Met de inzending van dit inschrijfformulier verklaart afzender deel te nemen aan het gekozen evenement waarvoor afzender zich heeft ingeschreven.

1.3 De aanmeldingen voor inschrijving worden door de Regionale Voetbal Academie geregistreerd op volgorde van ontvangst totdat het maximum aantal deelnemers voor het desbetreffende evenement is bereikt.

1.4 Na de aanmelding ontvangt u een digitale bevestiging waarin de betalingsvoorwaarden zijn opgenomen.

1.5 Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het moment waarop het maximum aantal deelnemers is bereikt, zijn niet rechtsgeldig. De RVA streeft ernaar om u hierover zo spoedig mogelijk te berichten.

1.6 Bij een te gering aantal inschrijvingen kan elk evenement geannuleerd worden, waarna restitutie van het reeds betaalde deelnamegeld zal volgen.

2: BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1 Na de inschrijving volgt er een digitale factuur waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan het evenement staat vermeld. Na betaling van dit bedrag ontvangt u een digitale deelname bevestiging.

2.2 Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur/inschrijfformulieren gestelde termijn. Betaling kan zowel elektronisch als contant geschieden.

2.3 Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn vervalt automatisch de inschrijving.

3. AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN

3.1 Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan een evenement waarvoor hij/zij zich heeft opgegeven en is restitutie van het inschrijfgeld in beginsel niet meer mogelijk. Restitutie van het inschrijfgeld is slechts mogelijk indien deze algemene voorwaarden dat bepalen.

3.2 In geval van ziekte of afwezigheid dienen de ouder(s) en/of verzorger(s) de deelnemer af te melden bij de Regionale Voetbal Academie, dit kan telefonisch, via de mail of via de website en gaan wij bij langdurige ziekte en of blessure in overleg om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen, waarbij de Regionale Voetbal Academie de uiteindelijke beslissing neemt.

3.3 De Regionale Voetbal Academie streeft ernaar alle activiteiten doorgang te laten vinden. Desalniettemin behoudt de Regionale Voetbal Academie het recht om een evenement af te gelasten. Daar waar mogelijk zal dit evenement opnieuw ingepland worden.

3.4: Een verzuimde training kan normaal gesproken niet worden ingehaald. Echter is er aan het eind van de tien-weekse cursus een mogelijkheid om één training in te halen. De deelnemer komt hiervoor in aanmerking als er een reguliere training is gemist. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder ‘Aansprakelijkheid’ vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. de Regionale Voetbal Academie is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.

4. AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAG

4.1 De Regionale Voetbal Academie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële schade en het ontstaan van blessures.

4.2 De Regionale Voetbal Academie wil het goede voorbeeld geven in taal en gedrag. Dit houdt in dat de deelnemers zich, zowel binnen als buiten het veld, correct dienen te gedragen. Daar waar vervelend gedrag wordt geconstateerd, zoals: fysiek dan wel verbaal geweld kan dit tot onmiddellijke schorsing leiden en vervalt het recht op restitutie.

4.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van de Regionale Voetbal Academie, ter bevordering van een goed verloop van het evenement. De deelnemer dient tevens de gedragsregels van de Regionale Voetbal Academie te respecteren. De deelnemer die de medewerkers, of overige deelnemers hinder of overlast bezorgt, kan door de Regionale Voetbal Academie van (voorzetting van) het evenement worden uitgesloten.

4.4 De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de Regionale Voetbal Academie en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – na naleving van de gedragsregels inbegrepen – van de deelnemer. De Regionale Voetbal Academie is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.

4.5 Deelname aan een evenement is geheel vrijblijvend en voor eigen risico. De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn. Het dragen van de verkregen kleding is verplicht. Ten opzichte van de trainers, begeleiders alsmede van de overige deelnemers wordt van deelnemer een positieve houding verwacht.

5. FOTO’S EN VIDEO

De Regionale Voetbal Academie behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden. Indien u niet toestaat dat wij dit materiaal gebruiken, dient u ons daarvan schriftelijk en voor aanvang van de activiteit op de hoogte te stellen.

6. TOEPASSELIJK RECHT & FORUMKEUZE

6.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

7. ACCOMMODATIE

De Regionale Voetbal Academie streeft ernaar alle activiteiten te laten plaatsvinden op deugdelijke accommodaties. De toestand van het veld cq. de velden is bepalend voor de keuzes van accommodaties. Indien mogelijk zal de Regionale Voetbal Academie haar deelnemers toegang verschaffen tot kleedaccommodaties met natruimtes, dit is echter geen garantie. de Regionale Voetbal Academie behoudt het recht activiteiten op enig moment te verplaatsen naar een andere accommodatie binnen dezelfde gemeente. Hierover zullen deelnemers ingelicht worden.

8. OVERIG

U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers.

9. DISCLAMER

De inhoud van de algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. De Regionale Voetbal Academie en haar medewerkers zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van de evenementen van de Regionale Voetbal Academie. Deelname is op eigen risico. Verlies van zaken kunnen niet op de Regionale Voetbal Academie verhaald worden.

De organisatie heeft het recht om aanmeldingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

In alle niet-genoemde omstandigheden zoals vermeld in deze overeenkomst zal de Regionale Voetbal Academie een beslissing mogen nemen, met dien verstande dat een en

ander in alle redelijkheid zal geschieden.